Tudengite kaasamine: Koostöö parandab lastega peredele pakutavate varajaste tugiteenuste kvaliteeti

2017. aasta kevadel viidi Tallinnas ja sama aasta sügisel Helsinkis läbi fookusgrupi intervjuud ekspertidega, kes kirjeldasid pädevusi, mida tulevikus võiksid vajada lastega peredele eriteenuseid pakkuvated spetsialistid. Eriliselt rõhutati koostöö ja võrgustikutöö oskusi ning toonitati, et eri valdkondade spetsialistide vaheline tihedam koostöö tõstab varajaste tugiteenuste mõju.

Nii Helsinkis kui Tallinnas peeti lastega peredele pakutavat varajast tuge äärmiselt oluliseks nii vanemluse kui ka vaimse tervise teenuste kontekstis. Varajane tugi vähendab suure tõenäosusega lastega perede vajadust eriteenuste järele.

Tänapäeval on töö- ja pereelu ühildamine küllaltki keeruline. Näib, et lapsevanem olemiseks valmistumiseks ei ole kunagi piisavalt aega enne, kui algab igapäevaelu koos lastega. Lisaks napib sageli perekonna ja lapse vajadustele pühendumiseks nii aega kui ka energiat. Seda, kuidas lastega pered igapäevaeluga toime tulevad, mõjutab ka tugivõrgustiku puudumine.

Lapsevanematele pakutavad tugiteenused tuleks määrata varajases staadiumis, isegi juba enne lapsevanemaks saamist. Riskitegurid eeldavad teadlikkust ja varajasi tugiteenuseid juba enne lapse sündi. Perekonnavõrgustike puudumine või nende kaugus on tänapäeval oluline probleem ning erinevad tugiteenused ei suuda neid piisavalt asendada. Koostöö eri valdkondade spetsialistide vahel võib pakkuda uusi võimalusi lapsevanematele pakutavate varajaste tugiteenuste arendamiseks.

Olulised vaimse tervise teenused

Mõlemas fookusgrupis rõhutati vaimse tervise teenuste ülekoormatust. Lapsevanemad või lapsed ei pruugi piisavalt varajases staadiumis vaimse tervise spetsialisti või psühhiaatri vastuvõtule pääseda. Tähelepanu tuleks pöörata meeleoluhäiretele, ärevusele ja ebakindlusele, mis kaasneb lapsevanema rolliga. Vaimse tervise hindamise planeerimisel tuleb arvestada perekonda tervikuna ning perekonnasuhete alalhoidmist. Tulevikus kasvab lastega pakutavate eriteenuste hulgas vajadus ka traumanõustamise oskustega spetsialistide järele.

Ühishoone toetab esmaste ja eriteenuste lõimimist

Tihedam koostöö erinevate spetsialistide vahel on võimalik ühishoonetes, kus pakutakse perekondadele esmaseid ja eriteenuseid. Perekonna olukorra tervikuna hindamine ja vajalike tugiteenuste määramine nõuab ulatuslikke oskusi. Tallinnas ja Helsinkis on juba alustatud ühishoonete ehk perekeskuste ehitamist. Selliste keskuste ehitamine ja teenuste kolimine ühe katuse alla võib olla uus võimalus pakkuda lastega perekondadele varajasi tugiteenuseid.

 

Autor Lea Bueno on sotsiaalteenuste magistriõpet lõpetav tudeng, kelle lõputöö teemal “Tulevikus vajalikud pädevused lastega peredele suunatud eriteenuste pakkumisel Helsingis ja Tallinnas” valmis 2018. aasta märtsis Metropolia Rakenduskõrgkoolis (Helsinki, Soome).

Soome keelse magistritööga saab tutvude Theseuse andmebaasis.

Download PDF