Opiskelijoiden osallistuminen: Yhteistyöllä saavutetaan vaikuttavuutta lapsiperheiden varhaiseen tukeen

Lapsiperheille suunnattujen erityispalvelujen työntekijöiden tulevaisuuden osaamistarpeita kuvattiin asiantuntijoiden ryhmähaastatteluissa Tallinnassa keväällä ja Helsingissä syksyllä 2017. Yhteistyön merkitys ja verkostoitumisen osaaminen korostuivat tulevaisuuden osaamistarpeiksi lapsiperheille suunnatuissa erityispalveluissa. Vaikuttavuutta lapsiperheiden varhaisen tuen palveluissa voidaan saavuttaa eri ammattiryhmien tiiviimmällä yhteistyöllä.

Varhainen tuki koettiin erittäin merkitykselliseksi vanhemmuuden tukemisessa ja mielenterveyspalveluissa Helsingin ja Tallinnan lapsiperheille suunnatuissa palveluissa. Varhaisella tuella pystyttäisiin hyvin todennäköisesti vähentämään lapsiperheiden erityispalveluiden tarvetta.

Nykypäivän työelämän vaatimukset ja perhe-elämän yhteensovittaminen aiheuttavat haasteita. Vanhemmuuteen ei välttämättä ehditä orientoitua ennen kuin lapsiperheen arki on totta. Perhe-elämälle ja lapsen tarpeille ei riitä välttämättä tarpeeksi aikaa ja energiaa. Myös läheisverkostojen puute vaikuttaa jaksamiseen lapsiperheiden arjessa.

Vanhemmuuden tukemiseen tulisi kiinnittää huomiota varhaisessa vaiheessa ennen vanhemmaksi tuloa. Riskitekijät vaativat tietoisuutta ja varhaista tukea jo ennen lapsen syntymää. Läheisverkostojen etäisyys tai puuttuminen ovat nykypäivän haasteita, ja lapsiperhepalveluilla ei voida täysin korvata niiden merkitystä. Eri ammattiryhmien yhteistyö saattaisi hyvinkin olla mahdollisuus kehittää uusia varhaisen tuen muotoja vanhemmuuden tukemiseen.

Tärkeät mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalveluiden ruuhkautuminen oli korostuneesti esillä molemmissa ryhmähaastatteluissa. Vanhemmille tai lapsille ei välttämättä pystytä tarjoamaan mielenterveyden tai psykiatrian palveluita riittävän varhaisessa vaiheessa. Huomion tulee kiinnittyä mielialahäiriöihin, ahdistuneisuuteen ja epävarmuuteen vanhemmuuteen liittyen. Koko perheen tilanteen huomioiminen ja perheyhteyden säilyttäminen ovat huomioitavia asioita mielenterveyspalveluiden arvioinnin suunnittelussa. Tulevaisuudessa tullaan myös tarvitsemaan yhä enemmän traumaosaamista lapsiperheille suunnattujen erityispalvelujen työntekijöiltä.

Yhteiset toimipisteet tukena perus- ja erityispalveluiden lähentymisessä

Eri ammattiryhmien tiiviimpi yhteistyö mahdollistuu perus- ja erityispalveluiden yhteisissä toimipisteissä. Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen arvioimiseen ja tuen tarpeen määrittelyyn tarvitaan laaja-alaista osaamista. Helsingissä ja Tallinnassa on jo ryhdytty rakentamaan yhteisiä toimipisteitä eli perhekeskuksia. Perhekeskusten rakentaminen ja palvelujen siirtäminen ”saman katon alle” saattaa olla mahdollisuus lapsiperheiden varhaisempaan tukeen.

 

Kirjoittaja Lea Bueno on sosionomi ja YAMK (Sosiaali- ja terveysalan johtaminen) opiskelija. Hänen opinnäytetyönsä “Lapsiperheille suunnattujen erityispalvelujen työntekijöiden tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingissä ja Tallinnassa” valmistui maaliskuussa 2018 Metropolia Ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksiköstä.

Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannassa verkko-osoitteessa.

Download PDF