2018 sügis ja täiendkoolitused

Sel sügisel pakuvad Haapsalu kolledž ja Haapsalu kutsehariduskeskus nelja HPP projekti raames loodud õppeprogrammi täienduskoolituse formaadis ka kõikidele väljaspoolt kooli tulevatele huvilistele.

Iga pakutava ainekursuse maht on 5 EAP, mis teeb kokku ~130 tundi auditoorset ning iseseivat tööd. Olenevalt kursusest toimub kokku 7-8 kohtumist, kus ühe kontakttunni pikkus jääb vahemikku 3-5 tundi. 

Koolitustega soovime tõsta meie enda õppijate ning Läänemaal ja Läänemaa lähiümbruses elavate ja töötavate inimeste:

  • teadlikkust erinevatest tervist mõjutavatest faktoritest elukaare erinevatel etappidel;
  • oskust orienteeruda erinevate faktorite kaudu sõltuvushäire kujunemises ning teadvustada sõltuvushäirete seost käitumise aspektidega;
  • oskust analüüsida tervisliku toitumise seisukohast menüüsid ning koostada iseseisvalt menüü lähtuvalt etteantud soovitustest ja piirangutest;
  • teadmisi tervise ja tervisedenduse väljakutsetest ning oskusi neid väljakutseid lahendada läbi strateegilise planeerimise, sektorite vahelise koostöö ja tulemusliku juhtimise.

Täpsem ülevaade on järgmine:


1. Tervislik töö- ja elukeskkond Kursuse eesmärk: “Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab oma rolli tervisliku keskkonna kujundamisel nii töökohal kui elukeskkonnas, luues selleks eeldused läbi oma teadliku käitumise, kolleegide ja/või hoolealuste tervisekäitumise mõjutamise kui ka oskusliku keskkonna kujundamise” Osalema on oodatud töökeskkonna volinikud, aga ka kõik teised, kes soovivad töö- ja elukeskkonda terviseteadlikult kujundada. Aeg: 19.09-28.11, reeglina kell 16:00-19:15 (lükkus 2019 kevadsemestrisse) Registreerumine: https://www.hkhk.edu.ee/tervislik-too-ja-elukeskkond/ Koolitaja: Külli Luuk


2. Sõltuvuskäitumine Kursuse eesmärk: ” Õpetusega taotletakse, et õpilane orienteerub erinevates sõltuvuskäitumistes. Mõistab sõltuvuskäitumisest tulenevaid ohte ja riske tervisele ja elukvaliteedile.” Osalema on oodatud eelkõige sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, tugispetsialistid, pedagoogid ja teised teemast huvitatud. Aeg: 26.09-14.11, reeglina kell 17:00-20:00 Registreerumine: https://www.hkhk.edu.ee/soltuvuskaitumine/ Koolitaja: Indrek Linnuste


3. Toitumisõpetus Kursuse eesmärk: “Õpetusega taotletakse, et õpilane valib, kasutab ja kogub  iseseisvalt toidualast informatsiooni ning tõlgendab seda kriitiliselt ja loovalt. Tal on baasteadmised inimese füsioloogiast, ainevahetusest ja toitainete vajadusest.” Osalema on oodatud koka või abikokana töötavad inimesed ning kõik, kes soovivad täiendada oma teadmisi toitumise kohta. Aeg: 18.09-11.12, reeglina kell 17:00-20:00 Registreerumine: https://www.hkhk.edu.ee/toitumisopetus/ Koolitaja: Tagli Pitsi


4. Juhtimine ja eestvedamine tervisedenduses Kursuse eesmärk: “Oskuste ja teadmiste kujundamine edukate tervisedenduse projektide koostamiseks ja elluviimiseks” Osalema on oodatud Haapsalu kolledži Tervisejuhi eriala tudengid (1-3 kursus), sotsiaalvaldkonna töötajad, töökoha tervisedendajad ning kõik teised huvilised kes soovivad oma teadmisi tervisedenduse valdkonna juhtimise teemadel täidendada. Aeg: 16.10-27.11, reeglina kell 13.00-18.00 Registreerumine: http://hpp.tlu.ee/juhtiminehpp/  Koolitaja: Hele Leek-Ambur

Iga koolitusgrupi suurus on 8-15 inimest. Registreerumine suletakse kaks päeva enne nimetatud koolituse algust või kohtade täitumisel.

Ootame teid õppima!

 

Download PDF