Testimise vahehindamine

Jaanuari alguses kohtusid Tallinna Ülikoolis õpetajad kõigist kolmest partnerorganisatsioonist. Kahe päeva jooksul arutati ja analüüsiti sügissemestri õppeprogrammide testimist.

Kursuste hindamise üheks võtmeelemendiks oli õpilaste antud tagasiside. Pärast iga kursust jagasid osalejad oma mõtteid sellest, kui selge ja arusaadav tundus neile õppetöö läbiviimine, mis oli hästi ning kus nägid nad ruumi parandusteks ja täiendusteks. Kohtumisel esitatud tagasiside kokkuvõttes toodi välja, et inspireerivaim osa kursusest oli kursuse läbiviija isiklikult: “Õppejõud oli kogenud ning valdkonnale pühendunud!”. Samuti meeldisid osalejatele õppetöös kasutatud rollimängud, kogemusvahetusõpe ja praktilised näited elust enesest. Suureks boonuseks loeti ka välislektorite kaasamist.

Soovituste osas toodi välja, et pikkadele õppepäevadele võiks pigem eelistada mitut lühemat kursuse peale jaotatud kohtumist. Samuti oodatakse, et kursuse ülesehitus oleks selge ja strkutureeritud, sisaldades tagasisidet teadmiste omandamise osas kogu õppetöö ajal, mitte ei piirduks vaid lõpliku hinde või hindamisega. Iseseisvad ning kodused tööd on teretulnud ning jagatava õppematerjali mitmekesisus ja maht võiks olla pigem suurem.

Koos vaadati läbi ettepanekute ning kommentaaride kokkuvõte. Õpetajad jagasid kolleegidega oma mõtteid õppetöö kõige meeldejäävamatest seikadest – mida nad õpetamisest õppisid ning mida teeksid järgmine kord teisiti.

Kursuseprogrammi loomise protsessi toetamiseks koostati kohtumisel eraldiseisev dokument. Seda saab käsitleda kui tööriista, mis aitab õpetajal programmi elluviimist paremini ette valmistada ja töötab kui sild ainekaardi ning kursuseprogrammi vahel:

Dokumendiga saab tutvuda, klikkides siin: “Enesehindamise leht“.

Esimese poolaasta kokkuvõtete põhjal jätkame testimisega positiivses võtmes juba sel kevadsemestril.

Download PDF