Tavoitteet

Työelämän taidot ovat keskeinen osa kansantalouden rakennetta. Päättäjien, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja yksilöiden oikeat valinnat ja panostukset koulutukseen ja taitoihin edistävät kehitystä. Markkinataloudessa ei ole mahdollista ennustaa tulevaisuutta tarkasti, eikä palata resurssisuunnittelun. Silti on tarpeen tutkia työelämän trendejä ja muutoksia sekä suunnitella strategioita ja toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa tulevaisuuden työelämään ja talouteen. Ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitosten tärkeä tehtävä on ennakoida näitä trendejä ja pystyä tarjoamaan tulevaisuuden ammattilaisille työelämässä tarvittavia taitoja nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla.

Usein oppilaitokset ovat hitaita vastaamaan muuttuviin tarpeisiin ja epäonnistuvat tulevaisuuden työelämän ennakoinnissa. Yksi tärkeimmistä syistä tähän on tiedon puute työmarkkinoiden tulevaisuuden trendeistä, joka voisi toimia pohjana opetussuunnitelmien kehittämiseen. Oppilaitosten kuitenkin odotetaan palvelevan paitsi kansallista, myös alueellista ja kansainvälistä taloutta.

Projektin tavoitteet:hpp1

  • Tutkia molemmissa maissa yhdenmukaisella menetelmällä terveyden edistämisen tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeita.
  • Kehittää tutkimustulosten pohjalta kokonaisvaltainen terveyden edistämisen koulutuksen suunnitelma ammatilliseen koulutukseen (AMK, II-aste) molemmissa maissa.
  • Kehittää tutkimuksessa tunnistettuihin tulevaisuuden osaamistarpeisiin pohjautuen vähintään 10 uutta ammattikorkeakoulun (10 x 5 ECTS) sekä 6 uutta ammatillisen koulutuksen opintojaksoa (6 x 5 ECVET) terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
  • Toteuttaa ja arvioida kehitetyt opintojaksot sekä tehdä niihin tarvittavat muutokset.

Hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella, joka on 549 666 euroa.

Download PDF