Focus Group keskustelujen alustavat tulokset

Terveyden edistämisen ihanteellinen tulevaisuus

Focus Group piti parempana parantunutta ja kehittynyttä lähestymistapaa kohdata tulevaisuuden haasteet kuin terveyden edistämisen järjestelmän radikaalia muuttamista. Eräs FG osallistuja Suomesta kuvailee terveyden edistämisen dynamiikkaa ja siinä tapahtuvia muutoksia seuraavasti: ”Iso laiva kääntyy hitaasti”, Viron ja Suomen FG kuvaukset onnistuneesta ja tehokkaasta terveyden edistämisestä vuonna 2026 vastasivat terveyden edistämisen periaatteita ja Ottawa Charter ilmaistuja toimenpiteitä jotka, myöhemmin toistuvat Wienin julkilausumassa. ”Meillä on pitkä, hyvä historia terveyden edistämisessä ja saman kehityksen tulisi jatkua eteenpäin; toivottavasti ei menetetä draivia, kun meidän on kohdattava suuria muutoksia lähitulevaisuudessa”, eräsi FG osallistuja Suomesta harkitsi.

Monialainen ja Terveys kaikissa politiikoissa (HiAP) lähestymistapa korostui molemmissa kansallisissa FG:ssa painottaen että terveyden edistämisen perusta on yhteistyö ja kumppanuus. Terveyden edistäminen pitäisi olla monialainen ja pakollinen yhteiskunnan kaikilla aloilla, ei pelkästään terveys- ja sosiaalipalveluissa. FG jäsenet molemmissa maissa korostivat hyvän hallinnon roolia HiAP toteuttamisessa kaikilla tasoilla tehokkaasti. Prosesseihin perustuva johtaminen ja tarkoituksenmukainen seurantatieto (päivitetty, läpinäkyvä ja saatavilla oleva tieto ja indikaattorit kaikilla tasoilla) pidettiin yhtenä dynaamisena keinona tehostaa tuloksia. Kuva 1 esittää dynaamista tulevaisuuteen sopivaa terveyden edistämistä, joka tunnistettiin FG alustavissa tuloksissa. Kolmivaiheinen lähestymistapa alkaa kansalaisten tarpeista.

Kuva 1. Dynaaminen tulevaisuuteen sopiva Terveyden edistäminen, joka perustuu Viron ja Suomen Focus Group haastattelujen alustaviin sisältöanalyyseihin

… ja miten päästään ihanteelliseen tulevaisuuteen

Herkkyys kansalaisten tarpeisiin ja arvoihin korostuvat molemmissa kansallisissa FG ryhmissä lähtökohtana yhdessä luoda asiakaslähtöisiä palveluita organisaatiolähtöisten palvelujen sijasta. Näkemys, jossa vahvistetaan laajalti yhteiskunnallisia toimia näettiin keinona vähentää polarisaatiota sekä luoda uskottavuutta ja kiinnostavuutta terveyden edistämiseen. Kolmannen sektorin toimijoiden rooli ja vertaistuki korostui varsinkin kun kyseessä on elintapojen ja käyttäytymisen muutokset (liikunta, vähentynyt sosiaalisen syrjäytymisen vaara, lisääntynyt toimintakyky ja sosiaalinen integraatio). Erityisesti Suomen FG osallistujat korosti yhteisöllisiä terveyden edistämisen toimia. Yhteisöt voivat tukea kansalaisten omaa tahtoa hallita elämäänsä sekä tarjota heille arvostettu ja arvokas tunnekokemuksia, tekemällä tämän paremmin kuin julkiset palvelujen tuottajat.

Monialainen terveys- ja hyvinvointipolitiikka sekä kokonaisvaltainen lähestymistapa tuo terveyden edistämiseen tiimityöskentelyä, joissa on mukana eri alojen toimijoita. jotka toimivat yhdessä kokonaisuutena ihmisen elämän eri vaiheissa. Moniammatillinen terveyden edistämisen toimenpiteet haastavat myös ammatillista koulutusta edistämään yhteistyötaitoja eri alojen, sektoreiden ja kumppaneiden välillä.

Molemmissa maissa tulevaisuuden terveyden edistämisen haasteita ovat polarisaation vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen. Tulevaisuuteen sopivat toimenpiteet pitää suunnata muuttumaan ympäristölliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin. Terveyden edistämisen erityiskohderyhminä nostettiin esiin Virossa työntekijät ja Suomessa lapset ja perheet.

Virolaiset FG jäsenet kuvailivat, että on tärkeää kehittää yleisen politiikan rakenteita ja johtamista sekä sitouttaa ja osallistaa aktiivisesti arvostetut mielipidejohtajat onnistuneisiin terveyden edistämisen toimiin. Myönteisten valintojen kampanjat mainitaan yhtenä tulevaisuuden vaikuttamistyön strategiana edistää terveellisiä elämäntaitoja. Yhtäläinen ymmärrys keskeisistä käsitteistä ja ammattilaisten pitää puhua ”samaa kieltä”, jotta päästään tehokkaisiin terveyden edistämisen toimenpiteisiin. Haasteena on parantaa terveyden edistämisen viestintätaitoja.

Terveyden edistäminen koskee yksilöitä, jotka asuvat ja vaikuttavat yhteisössä, jossa on henkilöiden, ympäristö-, sosiaalisten, kulttuuristen ja poliittisten tekijöiden välistä moninmutkaista vuorovaikutusta. Osallistujat painottivat sitä, että ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus lisätä oman elämän hallintaa sekä parantaa omaa terveyttä ja hyvinvointia. Yksi dilemma tuli esiin siinä kuinka määritellä henkilön oma vastuu (sisäinen) ja yhteiskunnan (ulkoinen) vastuu asiaan. Viron FG osallistujilla oli paljon keskustelua liittyen viranomaisten valvontaan ja vastuuseen kriittisissä terveyden edistämisen tilanteissa. Heidän näkemyksen mukaan terveyden edistämistä on tuettava ja saava yksilö ottamaan vastuu omasta elämästä. Dilemma oli kuitenkin pitäisikö ihmisiä rangaista kriittisessä tapauksissa ja miten. Sisällön analyysiä jatketaan ja myöhemmin tulokset ovat nähtävissä yksityiskohtaisemmin. Saatuja tuloksia käytetään kyselylomakkeen suunnittelussa sekä erilaisissa artikkeleissa ja esityksissä.

Download PDF